Sabancı Üniversitesi

Diller


Selçuk Akşin Somel

LISTEN
E-Posta
somelsabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9278
Kişisel Web
Ünvanı
Öğretim Üyesi
Eğitim

Lisans: Ankara Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulusl.İlişkiler 1983; Master: Boğaziçi Ü. Tarih Bölümü 1987; Doktora: Bamberg Üniversitesi (Almanya) Türkoloji-Tarih-Sosyoloji 1993.

Araştırma Alanları
19.yüzyıl Osmanlı eğitim tarihi; modernleşme devrinde bürokrasi; 1774-1914 döneminde Osmanlı merkezi otoritesi ile periferik nüfus grupları (Balkanlar, Doğu Anadolu ve Arap vilayetlerinde) arasındaki ilişkiler; Balkan milliyetçilikleri; 19.yüzyıl Osmanlı siyasal düşüncesi; modernleşme çağında Osmanlı kadını.
Yayınlar
 • Makaleler
  Somel, Selçuk Akşin (2009) "Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü'l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers)", Toplumsal Tarih, No.186, 60-67 (NA)
  Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) "Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century", Journal of the History of Sexuality, Vol.17, No.3, 377-420 (SSCI)
  Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) "Control over feminine body, procreation and public health: demography, bio-politics and abortion in the Ottoman Empire (1789-1908)", Journal of the History of Sexuality, Vol.17, No.3 (SSCI)
  Somel, Selçuk Akşin (2007) "Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, No.5, 71-92 (NA)
  Somel, Selçuk Akşin (2005) "Maarif Müdürü Radovişli Mustafa Bey'in raporları ve müslim ve gayrı müslim eğitimi: II.Abdülhamid devri Selanik taşrasında maarif meselesi (1885-1886)", Tarih ve Toplum, Vol.I, No.2-Güz , 113-147 (NA)
  Methodieva, Milena B. and Somel, Selçuk Akşin (2004) "Keeping the bonds: the Ottomans and Muslim education in autonomous Bulgaria, 1878-1908", Turcica, Vol.36, 141-164 (NA)
  Somel, Selçuk Akşin (2003) "Osmanlı tarihi sahasında Türkçe başvuru eserler: akademik ve siyasal bir durum tespiti", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol.2, No.1, 173-230 (NA)
 • Kitaplar
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: İslamlaşma, otokrasi ve disiplin, İstanbul: İletişim Yayınları, April 2015
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, July 2014
  "Maruf simalar, (Prepared by: Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, December 2013
  Somel, Selçuk Akşin, "Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü, İstanbul: Tarih Vakfı, May 2013
  Somel, Selçuk Akşin, "Historical dictionary of the Ottoman Empire, Lanham; Toronto; Plymouth: The Scarecrow Press, February 2012
  "Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries, Singer, Amy and Neumann, Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin (eds.), London: Routledge, August 2011
  Somel, Selçuk Akşin, The A to Z of the Ottoman Empire, Lanham, MD: Scarecrow Press, May 2010
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin, Ünüvar, Kerem (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, April 2010
  Somel, Selçuk Akşin, Historical dictionary of the Ottoman Empire, Lanham, Md.: Scarecrow Press, January 2003
 • Kitap Bölümleri
  Somel, Selçuk Akşin, "1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri", Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), Kahraman, Kemal and Baytar, İlona (eds.), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları 2015, 136-167
  Somel, Selçuk Akşin, "Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]", Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, April 2014
  Somel, Selçuk Akşin, "Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908)", Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, Aktar, Cengiz (ed.), İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, June 2013, 139-158
  Somel, Selçuk Akşin, "Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi", Alman Türk Tesadüfleri: Kemal Beydilli'ye Armağan (Deutsch-Türkische Begegnungen: Festschrift für Kemal Beydilli), Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi (eds.), Berlin: EB Verlag, May 2013, 571-592
  Somel, Selçuk Akşin, "Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica to the first Ottoman parliament", The First Ottoman Experiment in Democracy, Herzog, Christoph and Sharif, Malek (eds.), Würzburg: Ergon in Kommission, August 2010, 129-150
  Somel, Selçuk Akşin, "Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi", Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya, Kummer, Matthias von (ed.), İstanbul: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland 2009, 35-65
  Somel, Selçuk Akşin, "Regulations for raising children during the Hamidian Period", Enfance et Jeunesse Dans Le Monde Musulman (Chilhood and Youth in the Muslim World), Georgeon, François and Kreiser, Klaus (eds.), Paris: Maisonneuve et Larose 2007, 211-217
  Somel, Selçuk Akşin, "Sources on the education of Ottoman women in the prime ministerial Ottoman archive for the period of reforms in the nineteenth and early twentieth centuries", Beyond The Exotic: Women's Histories In Islamic Societies, Sonbol, Amira El Azhary (ed.), Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, August 2005, 295-306
  Somel, Selçuk Akşin, "Christian community schools during the Ottoman reform period", Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, Özdalga, Elisabeth (ed.), London: RoutledgeCurzon, April 2005, 254-273
  Somel, Selçuk Akşin, "Osmanskaia Imperia: mestnıye elitıy i mehanizmıy ih integratsii", Rossiyskaia İmperia v Sravnitel'noi Perspektive, Miller, A. I. (ed.), Moscow: Novoe İzdatel'stvo, August 2004, 177-204
  Somel, Selçuk Akşin, "The religious community schools and foreign missionary schools", Ottoman Civilization, İnalcık, Halil and Renda, Günsel (eds.), Istanbul: Republic of Turkey, Ministry of Culture, November 2003, 386-401
 • Konferans Bildirileri
  Somel, Selçuk Akşin, "Kırım Savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler", 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi 2007, 61-84
  Somel, Selçuk Akşin, "The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire", IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Ankara: Türk Tarih Kurumu, December 2005, 339-346