Diller


Türkiye'de Yönetişim

LISTEN
POLS 353 Türkiye'de Yönetişim
Dersin temel amacı, öğrencilere, Türkiye'nin devlet yapısı işleyişi ve işleyişteki aksaklıklar ile olası çözümleri tanıtmaktır. Bu amaca yönelik olarak, betimsel bir yaklaşım yerine analitik bir çözümleme kullanılacaktır. Yönetimsel miras kısaca tartışıldıktan sonra, devletin temel işlevleri ve görev - alanları, ilgili kurumlar, yapılar ve 'araçlarla' ilintilendirilecektir. Bu çerçevede, yasama, yürütme ve yargı erki ve ilgili süreçler, biçimsel-hukuki bir yaklaşım yerine işlevsel bir açıdan ele alınacaktır. Daha sonra, devletin ve kamu yönetiminin karşı karşıya olduğu temel sorun alanları (kamu yönetiminde profesyonel tavır ve liyakate dönük değerlendirme eksikliği; bürokratik politika; gelişmeleri öngören yaklaşım yerine tepkisel politika oluşturma ve karar-alma; yolsuzluk ve kayırmacılık ilişkileri; Avrupa Birliği'ne uyum çabaları) değerlendirme konusu yapılacaktır. Ders, bu sorunların olası çözümlerine ilişkin siyasal-yönetsel tepkilerin (klasik kamu yönetiminden yönetişime geçiş; kamu yönetiminde kapasite geliştirme; kamu yönetimi reform girişimleri) değerlendirilmesiyle sona erecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -